turnaj v minivolejbale 2012 Brno

2. liga mužů Vyškov – Letovice, rok 1991. 

Vyškov  – Hošťálková, 2. liga mužů. rok 2001

okresní přebor, Vyškov B – Orlovice, rok 1997, hřiště za parkem

Oslavy 90. výročí vzniku volejbalu ve Vyškově, 1928 – 2018. 

sesřih nejlepších akcí hráčů Vyškova z 2. ligy 2010-2011

Krajský přebor mužů Mor.Slavia Brno – Vyškov, 2007-2010?

Volejbal Vyškov – Sokol Dědice KP1 mužů 2010

Fragmenty jednoho z posledních turnajů legendárního družstva Vyškova Drnovský, Polášek, Matula, Burian, Dobeš, Naš – finále Luleč 2009?

Volejbal Vyškov A, turnaj O pohár Lulče r. asi 2009-2012

šéftrenér ( metodik ) je volen výborem a podléhá výboru
předkládá ke chválení plán přípravy a zajisti podklady pro všechny věkové
kategorie s navazující prioritou a zodpovídá za její naplnění skrze
trenerskou radu

Trenérská rada a její činnost
:
a)
Trenérská rada (dále jen TR) se skládá z šéftrenéra a trenérů vybraných družstev
b)
Trenérskou radu sestavuje šéftrenér a schvaluje Výbor klubu
c)
TR se zodpovídá šéftrenéru a Výboru
d)
Rozhodnutí TR jsou pro všechny trenéry a jejich svěřence závazná
e)
TR se schází zpravidla 1x v měsíci, 1x za půl roku svolává všechny trenéry
g)
Řídí činnost všech trenérů a dbá na dodržování zásad
h)
Rozhoduje o závodní činnosti hráčů a soupiskách družstev
i)
Rozhoduje o přijetí nových členů do tréninkového procesu, mimo
jednorázových a krátkodobých vstupů, dává výstup předsedovi o přestupech a hostováních do i ven z klubu
j)
Sestavuje a Rozhoduje o rozdělování materiálu příp. ve spol. s vedoucími oddílů
k)
S výborem klubu sestavuje rozpis využití prostor pro činnost v letním a zimním období
l)
Seznamuje s nejnovějšími poznatky z oblasti volejbalového tréninku a pravidel
m)
Vyhledává nové talenty na okrese – umožnění přípravy v zimním období
(hráč neztrácí příslušnost k původnímu klubu)

Stanovy spolku
VOLEJBAL VYŠKOV, z.s.


I.
Základní ustanovení
Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považuje za spolek dle ustanovení § 3045 ve spojení s ustanovením § 214 a násl. občanského zákoníku.

II.
Název a sídlo spolku
Název spolku: VOLEJBAL VYŠKOV, z.s. (dále jen „spolek“)
Sídlo spolku: Hřbitovní 490/6, 682 01 Vyškov


III.
Statut spolku
Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.


IV.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
Účelem spolku je
sdružování členů, vedoucích a odborných trenérů volejbalových družstev jako i ostatních členů, kteří se amatérsky zajímají o tuto činnost a jiné volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých
organizování sportovních soutěží, soustředění
spravování, sdružování a zakládání sportovních oddílů
věnování se pravidelně dětem a mládeži
organizování metodické, technické a materiální pomoci svým členům
Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů uvedených v odst. 1. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Hlavní činností spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech sportovního vyžití.

V.
Členství
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku. Osoby mladší 18 let se mohou stát členem spolku jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
Členství vzniká ke dni rozhodnutí výboru o přijetí za člena spolku a zaplacením členského příspěvku. O výši členského příspěvku rozhoduje valná hromada, výše členského příspěvku se může u jednotlivých členů lišit.
Členství zaniká:
vzdáním se členství, a to písemným oznámením výboru
ke konci příslušného kalendářního roku nezaplacením členských příspěvků pro tento rok (členství je možné obnovit uhrazením dlužné částky)
vyloučením člena, a to na základě rozhodnutí valné hromady
úmrtím člena
zánikem spolku
Seznam členů je uložen u předsedy výboru, popřípadě u jiné osoby, pokud tak určila svým rozhodnutím valná hromada.
Seznam členů obsahuje jméno a příjmení člena, adresu bydliště, popř. další údaje o členovi.
Člen uděluje spolku souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nutném pro vedení evidence členů.

VI.
Práva a povinnosti člena
Člen spolku má právo:
podílet se na činnosti spolku,
být informován o činnosti spolku,
účastnit se jednání valné hromady, členové mladší 15 let tak mohou činit jen se souhlasem svého zákonného zástupce
volit do orgánů spolku, členové mladší 15 let tak mohou činit jen prostřednictvím svého zákonného zástupce
být volen do orgánů spolku; toto právo přísluší pouze členům, kteří dosáhli 15 let,
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
Člen spolku má povinnost:
dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a plnit rozhodnutí orgánů spolku
spolupodílet se podle svých možností a schopností na plnění účelu spolku,
řádně vykonávat funkce v orgánech spolku, do kterých byl zvolen,
řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy, majetek a dobré jméno spolku.

VI.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou valná hromada a výbor.

VII.
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
Valnou hromadu svolává k zasedání předseda nebo místopředseda výboru nejméně jedenkrát do roka.
Valnou hromadu svolá výbor také tehdy, požádají-li o to písemně ¾ členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
Každý člen spolku má jeden hlas a hlasy všech členů spolku mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
Není-li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, svolá předseda nebo místopředseda výboru spolku nejpozději do jednoho měsíce (ne však dříve než za 5 dnů) náhradní valnou hromadu. Tato náhradní valná hromada je schopna usnášet se za účasti alespoň 1/3 všech členů.
Valná hromada:
určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
rozhoduje o vyloučení člena spolku
volí a odvolává předsedu, místopředsedu a další členy výboru,
schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
rozhoduje o zániku spolku s likvidací nebo sloučení s jiným spolkem; usnesení přijímá ¾ většinou hlasů všech členů spolku,
provádí kontrolu hospodaření,
určuje výši členských příspěvků,
schvaluje rozpočet, revizní zprávu a výroční zprávy o činnosti a hospodaření.

VIII.
Výbor
Výbor je statutárním orgánem spolku.
Výbor je kolektivním orgánem. Skládá se z předsedy, místopředsedy a dalších 5 členů volených valnou hromadou. Funkční období členů výboru je 5 let.
Za spolek navenek jedná předseda výboru.
Výbor řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami. Schůze výboru je volně přístupná členům spolku. Výbor připravuje návrh výroční zprávy o činnosti spolku, návrh rozpočtu a návrh cílů další činnosti.
Výbor dále:
svolává valnou hromadu,
zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
rozhoduje o přijetí za člena spolku,
podává návrh na vyloučení člena,
vykonává další činnosti vyhrazené usnesením valné hromady.
Výbor je schopen usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

IX.
Předseda výboru
Předsedu výboru volí valná hromada. Funkční období je 5 let.
Předseda výboru naplňuje rozhodnutí výboru, zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy výboru stanoví výbor.
Předseda výboru je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
Předseda výkonného výboru připravuje podklady pro jednání výkonného výboru.

X.
Zásady hospodaření
Spolek hospodaří se svým majetkem.
Spolek může v rámci své činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost za účelem rozšíření majetku a poskytování materiální pomoci svým členům.
Finanční prostředky spolku jsou uloženy na běžném účtu u bankovního ústavu. K majetkové dispozici je třeba, aby listinu podepsali alespoň předseda výboru a jeden další člen výboru.
Spolek hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Roční účetní závěrka se musí předložit ke schválení valné hromadě.
Zdroji majetku jsou zejména:
členské příspěvky,
dary a příspěvky,
dotace a granty.
Výdaji spolku jsou zejména výdaje související s plněním účelu spolku. O vydání prostředků pro činnost spolku nebo nákupu materiálu rozhoduje výbor.

XI.
Zánik spolku
Spolek zaniká:
dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady či z jiného důvodu stanoveného zákonem; zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada současně o způsobu likvidace spolku,
rozhodnutím soudu.

XII.
Závěrečná ustanovení
Otázky těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 13. 12. 2016 a je uloženo v sídle spolku.

Volejbal Vyškov